มาสเตอร์พีช ร่วมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

มอบทุนสนับสนุนโครงการฯ มก. ในโอกาสร่วมเผยแพร่ฯ ในเวทีโลก

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช โรงพยาบาลชั้นนำด้านศัลยกรรมความงามของไทย ร่วมสนับสนุนโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ในโอกาสเดินทางไปเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยในเวทีโลก

ในโอกาสที่ อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีผ่อง อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมไทย นำตัวแทนนิสิต ม.เกษตรฯ ไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 14 คน ในงานดนตรี-นาฏศิลป์นานาชาติ Northwest Folklife Festival 2023 และแสดงงานประชุมสมัชชาสงฆ์อเมริกา

งานนี้ บมจ. มาสเตอร์สไตล์ โดย คุณดาว – ลภัสรดา เลิศภานุโรจ รองประธานกรรมการบริหาร เล็งเห็นคุณค่าในด้านการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทย และกิจกรรมนิสิตนักศึกษาแขนงต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ จึงส่งตัวแทนร่วมมอบทุนสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่คณะอาจารย์และนิสิตในครั้งนี้ โดยทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มอบโล่ที่ระลึก เป็นการขอบคุณน้ำใจในการร่วมสนับสนุนครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มแก่ทุกฝ่าย