MASTER จัดอบรมหลักสูตร Wining Together with Spiral Dynamics & NLP

หมอเส – นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล และ คุณดาว – ลภัสรดา เลิศภานุโรจ ประธาน และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) (MASTER) ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช โรงพยาบาลศัลยกรรมครบวงจรชั้นนำของไทยและเอเชีย ตอกย้ำและยืนหยัดการให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้วย Soft Skills ผ่านหลักสูตร Wining Together with Spiral Dynamics & NLP ให้กับผู้บริหารระดับสูง และ Key Person ของ MASTER รวมถึงพาร์ตเนอร์ WIND Clinic และ Rattinan

การอบรมดังกล่าวดำเนินการสอนโดย อาจารย์นพดล ตังวัชรินทร์ ซึ่งได้รับการรับรองในฐานะ Certified NLP Trainer จาก American Board of NLP (ABNLP) และได้รับการรับรองในฐานะ Professional Certified Coach จาก International Coach Federation (ICF)

โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับการขัดเกลาจากประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ของอาจารย์นพดล และประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย จนทำให้เกิดความกลมกล่อมของหลักสูตร และมั่นใจได้ว่าเนื้อหา การเรียนรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับอยู่ในมาตรฐานสากล สามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เห็นผลลัพธ์ได้ในทันที

Spiral Dynamics (SD) หรือทฤษฎีเกลียวพลวัต เป็นรูปแบบการพัฒนาเชิงวิวัฒนาการของบุคคล องค์กร และสังคม เป็นโมเดลวิวัฒนาการระดับจิตของมนุษย์ ตามหลักสูตรดังกล่าวแบ่งระดับจิตของมนุษย์ออกเป็น 8 ระดับ แต่ละระดับหมายถึงค่านิยมหลักที่กำหนดพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ โดยมุ่งชี้ให้เห็นว่า คนเรานั้นแตกต่างที่ภายในหรือที่ระดับจิต ไม่ใช่ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นฐานะ ตำแหน่ง หรือสีผิว

การเปลี่ยนแปลงระดับของ Values เพื่อปรับตัวไปตาม Life Condition หรือสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้น มีเป้าหมายคือการพัฒนา Values Level ให้สูงขึ้น มีการจัดการกับสถานการณ์ที่หลากหลายในชีวิต เช่น สถานการณ์การขยายอำนาจเพื่อเอาตัวรอด คนแข็งแรงกว่าคือผู้ชนะ ซึ่งเป็นระดับ 3 ใช้สีแดง  

การคว้าโอกาสและมีเป้าหมายคือความสำเร็จ มองหาโอกาสในทุกวิกฤต ใช้ระดับ 5 สีส้ม  หรือในยามที่บ้านเมืองวุ่นวาย ต้องจัดระเบียบ มีกฎ ข้อบังคับ ใช้ระดับ 4 สีน้ำเงิน ความห่วงใยและใส่ใจในกันและกัน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของชีวิต ใช้ระดับ 6 สีเขียว เป็นต้น

ทั้งนี้ หมายถึงคนเราต้องพัฒนาจิตใจตนเองถึงระดับสีนั้นๆ แล้ว ถ้ายังไม่ถึงก็จะยังไม่เข้าใจระดับชั้นที่สูงขึ้นไป แต่คนที่มีระดับชั้นสูงขึ้นไป จะเข้าใจระดับที่รองๆ ลงมา

สำหรับหลักสูตร NLP หรือ Neuro-Linguistic Programming เป็นศาสตร์ที่ศึกษาความเป็นเลิศในตัวมนุษย์ ผ่านการทำความเข้าใจในรูปแบบของวิธีคิด วิธีใช้ชีวิต และวิธีทำงานที่เราแต่ละคนเป็นอยู่ ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ซึ่งจะส่งผลลัพธ์ต่อชีวิตของเราอย่างมหาศาล ทั้งในด้านบวกและด้านลบ  

ดังนั้น การเรียนรู้ NLP จะช่วยทำให้เราสามารถปรับและ Reprogram ความคิด ทัศนคติ รวมทั้งรูปแบบการดำเนินชีวิต เพื่อสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและบรรลุผลลัพธ์และเป้าหมายที่ปรารถนาได้ในที่สุด โดยเริ่มจากระบบประสาทความคิด รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เราอยากเห็นอะไร เราอยากได้อะไร ถ้าค้นพบและมีเป้าหมายชัดเจน ย่อมหาหนทางสู่การไต่ Values Level ได้ง่ายโดยแทบไม่ต้องเสียเวลาค้นหาซึ่งคำตอบ

ผลลัพธ์จาก Key Persons ของ MASTER ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร Wining Together with Spiral Dynamics & NLP ที่สองผู้บริหารคนเก่งจัดให้ ต่างยอมรับว่าตนเองสามารถสังเกตและค้นพบ Thinking Level โดยนำภาคทฤษฎี ผสานการทำเวิร์กชอปไปต่อยอดในการพัฒนาตนเองและปรับเปลี่ยนการสื่อสารกับลูกทีม รวมถึงปลดปล่อยและตอบคำถามเรื่อง Personal Growth ได้อย่างน่าอัศจรรย์